Можноста на младите Роми како лидери на ромските политички партии во РМ

ef0a3d2c-e10c-482b-8234-7f124a4100e5

Текстот е преземен од http://romalitico.wordpress.com

 

Ние мора да направиме се што можеме, за да го понудиме најдоброто образование и социјално воспитување на нашите деца – затоа што тие се млади,  лидери на утрешнината

– Џон Ф. Кенеди
Американски Претседател
1917 – 1963
 

     Во потрагата по соодветна дефиниција за политиката, може да наидеме до различни дефиниции од различни периоди низ историјата. до XIX-от век филозофите политиката ја дефинирале како вештина за владеење која била поврзана со војување, освојување и супериорност на народите.[1] Од XX-от век започнува модерното дефинирање на политиката и се насочува кон институционално владеење и одржување на ред и мир во државата.[2] Различниот вид на политички режими и идеологии влијаел врз сфаќањето и дефинирањето на политиката и политичките процеси. Низ историјата на општествениот развој, се појавува поделба на идеалите и начинот на политичко убедување. Организираните групи на истомисленици за политичките процеси, начинот на владеење и разбирањето на општеството се институционализираат преку политички партии.

Според Schreyer и Schwarzmeier политичките партии се развиваат во зависност од структурата на членството во изборните единици, социјалната структура, организациската структура, целите на партијата, идеологиите, пристапот кон политичкиот систем и пристапот кон владеењето.[3] Ваквата поделба во демократскиот систем на владеење како најефективен начин на владеење, ги унапредува сите профили на партии за да се натпреваруваат за довербата на граѓаните. Политичките партии користат различни методи за да ја добијат довербата на гласачите и да ги застапуваат нивните интереси.

 

Неромските политички партии уште од осамостојувањето на државата учествуваат во одлучувањето и влијаењето во прогресот на Република Македонија. Во државата македонските партии во коалиција со албанските партии ја креираат власта или преминуваат во опозиција.[4] Од горенаведеното класифицирање на партиите, македонските и албанските партии варираат во нивните идеологии, структури, пристап кон политичкиот систем и социјална структура, а тоа ја прави политичката сцена поквалитетна и покомпетентна. И во двата блока постојат идеолошки партии кои го имаат најголемото и постојано влијание и најголемиот дел од електорат им припаѓа на ваквите партии.

Ромите во процесот на демократизација во Република Македонија се здобија со право да учествуваат во политичкото унапредување на државата од осамостојувањето на Република Македонија. Ромите како заедница биле застапувани од политичка партија која низ годините се фрагментира во нови политички субјекти, но исто така се појавуваат и нови ромски политички партии со нови лидери во државата.[5] Во дефинирањето на политичките партии, ромските политички партии се дефинираат како етнички-базирани партии кои за главна цел имаат да ги промовираат идеалите и вредностите на заедницата со традиционално лидерство кое има за цел да коалицира со мнозинските партии. Искористувањето на капацитетот на младите претставува еден од долгорочните и одржливи планови за тоа како ромските партии да бидат компетитивни и постојани субјекти во политичката сцена на државата генерирајќи нови лидери и постојана структура.

 

Учеството на младите во политичките партии во Република Македонија 

Низ историјата на цивилизациите, младите отсекогаш претставувале надеж за опстанокот и иднината на општеството како клучен фактор за неговата стабилност и унапредување на постоењето. Иднината на општеството се смета дека најмногу зависи од следните генерации кои ја превземаат улогата на постарите.[6] Но сепак некои филозофи не го споделуваат истото мислење и критички коментираат на следните генерации во општеството аргументирајќи дека младите ако не бидат подготвени да ја превземат улогата на постарите и не покажат поголемо знаење и вештини за новите предизвици, тогаш се појавува голема опасност за продолжување на веќе започнатото или тоа што општеството бара од нив. Во демократско општество, од младите се очекува да ги превземат вредностите и традиционалните демократски практики со цел да учествуваат со постарите генерации во процесот на одржување на демократските процеси. Младите во демократијата претставуваат столб за регенерирање на граѓанските и општествени вредности.

Платон во делото “Република”[7] аргументира за успехот на државата во кој вели дека зависи и од образованието на младите кои понатаму треба да имаат за цел да го имплементираат соодветниот режим во државата, кој немора да биде демократскиот. Аристотел во делото “Политика”[8] укажува на важноста за човековото однесување во политиката и политиката како дел од човековото однесување, нагласувајќи ги добрите примери на човекови однесувања и политики. Демократијата како режим го поттикнува учеството на народот вклучувајќи ги и младите да учествуваат или влијаат во донесувањето на одлуки.

Политичките партии најчесто ги вклучуваат младите во младински актив или организации на млади каде што ги практикуваат политичките вештини и ја унапредуваат визијата на политичката партија. Младинските организации ја играат главната улога во креативноста и инвентивноста на партиите во нивните одлуки за младинските политики и влијанието на идните политики врз младите. Политичките партии, истотака ги вклучуваат младите и во академии за политички вештини каде што ги практикуваат вредностите на идеологиите или профилот на политичката партија. Академиите ги зајакнуваат демократските способности и капацитети за користење на алатките за управување во демократија. Академиите имаат за цел да генерираат нови лидери кои ќе бидат спремни за политички ангажман во иднина. Мнозинските партии во Република Македонија успешно ги реализираат своите политички академии (школи) и ја промовираат својата идеологија кај новите капацитети во нивните партии. Политичката академија за социјална демократија[9] во покровителство на фондацијата Фридрих Еберт ги промовира социјал демократските вредности и политички ги образува идните капацитети на партиите кои се лево ориентирани, додека пак политичката академија за демо-христијанската и конзервативна идеологија[10] во покровителство на фондацијата Конрад Аденауер и институтот Павел Шатев исто така ги промовира конзервативните и демо-христијанските вредности и политички ги образува идните капацитети на десничарските партии во Република Македонија.

 

Учеството на младите Роми во ромските политичките партии во Република Македонија

Ромите во Република Македонија низ годините по осамостојувањето на државата биле застапувани од повеќе партии. Ромските политички партии се претставени како етнички базирани партии кои за цел треба да ги имаат потребите на електоратот односно заедницата. Повеќепартискиот систем во Република Македонија ги охрабри ромските лидери да ги практикуваат своите демократски вештини на политичката сцена а народот да избира кој ќе ги застапува нивните барања. Етнички базираните партии имаат поголема слобода во дефинирањето на своите цели и приоритети затоа што електоратот го креира правецот на партијата а лидерите се гласноговорници на нивните приоритети. Фрагментирањето и креирањето на нови ромски политички партии покрај поделбата на електоратот исто така предизвика и поделба на интересите и приоритетите. Ромските политички партии покрај своите конгреси кои се случуваат еднаш во годината (а кај некои и воопшто), младинските организации кои се активираат пред избори и нивните митинзи не покажуваат други активности за да го придобијат интересот на граѓаните. Традиционалните лидери го знаат рецептот на успехот во изборите и наоѓаат начин како да ја обезбедат посакуваната функција. По изборите, функцијата и обемот на работа ги прави лидерите недостапни за интересите и потребите на гласачите. Недостигот на соодветна анализа и истражувања за работата на ромските политички партии и нивните младински организации, програми, структури, идеологии и статути ја намалува заинтересираноста на гласачите, посебно младите гласачи кои не се вклучени во процесите на донесување одлуки или влијаење на одлуките од партиите.

Младите Роми се ограничени во нивните политички активности и дејствувања поради партиската незаинтересираност за обновување и одржување на политичкиот капацитет. Ромските политички партии ги контролираат амбициите на младите Роми кои треба да ја превземат улогата на лидери во Република Македонија. Начелата на Охридскиот Рамковен договор ненамерно ги „овласти“ ромските политички партии да раководат со капацитетите и да бидат најголемиот „работодавец“ на младите перспективни Роми. Со тоа, ромските политички партии вработуваат млади Роми кои мораат да бидат послушни на  одлуките на лидерот од партијата што ги вработила.

Поради стравот од 29,9% невработеност во државата[11], младите Роми ја прифаќаат понудата на партиите да бидат вработени како државни службеници а за возврат тие учествуваат во предизборните кампањи на партиите. Креативноста и инвентивноста на ромските партии ја утврдува лидерот, коалицискиот партнер од мнозинските партии го утврдува лидерот на ромските партии, коалиционите интереси и приоритетите ги утврдува лидерот на мнозинската партија. Тогаш младите Роми во младинсите организации се потребни како механизам за кампањи и генератор на гласови за ромските политички партии со надеж за работно место. Традиционалното лидерство на ромските политички партии во државата создаде монопол на гласачи кој гласаат затоа што мораат а не затоа што сакаат. Од осамостојувањето на државата ромските партии „успешно„ коалицираат со мнозинските партии и во сенка биле присутни во донесувањето на одлуки. Низ годините се развиваа нови капацитети и нови партии кои го нудеа истото.

Младите лидери немаа можност да следат добри примери на однесување во политиката и да ја разберат каузата за политиката на Ромите како човеково однесување. Ромските политички партии забораваат на академиите како потенцијален генератор на нови лидери во партиите, каде што младите Роми ќе имаат можност да ги практикуваат демократските вредности, да дебатираат за политичката програма на партијата, да влијаат на одлуките од повисок ранк и сето тоа го прикажат на транспарентен начин. Тогаш ромските партии би вложиле на одржливоста и успехот на нивните партии, обемот на работа би се споделил а младите Роми ќе придонесуваат  значително во развојот на политичката култура.

 

Заклучок

Политиката претставува неопходен елемент во општеството за одржување на општествена хармонија во државата, додека пак, младите претставуваат надеж за продолжување, одржување или промена на веќе започнатите процеси во општеството. Одржувањето општествена хармонија во државата ја креираат политичките партии, а посебно оние кои се застапени во парламентот. Политичките партии исто така имаат за цел да ги застапуваат интересите и барањата на гласачите кои се определиле за дадената политичка опција. Политичките партии во насока на политички долгорочен план, за да го задржат континуитетот на нивното влијание и моќ, инвестираат во капацитетите на младите кои ќе бидат спремни да ги продолжат политичките процеси на истите партиите. Додека мнозинските политички партии во Република Македонија го негуваат механизмот на креирање и одржување на нов капацитет во нивните политички структури, преку: политичките академии, младински организации, стипендирање на успешни студенти со тенденции за политички ангажман, ромските партии се изгубени во политичкиот простор и најчесто нивните предизвици се насочени кон идеолошката оска и програмското работење кое треба да се претстави на електоратот на транспарентен и видлив начин. Недефинирањето на вредностите и интересите на ромските политички партии во Република Македонија претставува најголем товар во сите овие минати години од кој неможат да се ослободат. Политичката култура на мнозинството дозволува свесно потценување и ингорирање на демократските фаули врз севкупната демократија на државата затоа што и ромскиот политички блок е дел од тоа миље. Политичката култура на ромите дозволува ниво на разбирање на политиката и идентификување на ромските политички партии, како дел од коалиција кои имаат малo влијание врз државните “високи” политики, со тоа гласачите очекуваат мали резултати кои ќе ги заситат потребите на “најактивните во лепењето предизборни плакати“. Традиционалните ромски лидери треба да бидат спремни да ги исполнат барањата на новите генерации на млади Роми кои се спремни да ги унапредат своите политички вештини и во иднина политички да се ангажираат со цел да се генерира нов капацитет кој ќе биде компетентен да се натпреварува за довербата на граѓаните практикувајќи ги демократските вредности. Но сепак рудиментарниот макијавелизам останува и понатаму присутна одобина на ромскиот политички блок објаснуваќи ги амбициозните политичари како лидери кои најпрво си ја осигуруваат својата позиција па потоа почнуваат да ги елиминираат сите конкуренти за лидерската позиција.

 

 


[1] Повеќе информации на http://www.constitution.org/mac/prince.pdf (последен пат проверено на 27.07.2013)

[2] Повеќе информации http://online.sfsu.edu/sguo/Renmin/June2_system/Political%20System_Easton.pdf(последен пат проверено на 27.07.2013)

[4] [4] Daskalovski, Zidas, (2006) “Between the political convenience and equal opportunities” Association for Democratic Initiatices, pages  45 – 56

[6] Utter, H., Glenn (2011) “Youth and political participation”, ABC-Clio, LLC

[7] Повеќе информации http://www.idph.com.br/conteudos/ebooks/republic.pdf (последен пат проверено на 27.07.2013)

[8] Повеќе информации http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/aristotle/Politics.pdf (последен пат проверено на 27.07.2013)

[11] Државен завод за статистика, (2013) “Активно население во Република Македонија Резултати од Анкетата за работна сила” I тромесечје од 2013 година

228 Comments

 • Thanks so much for giving everyone an extraordinarily marvellous chance to read critical reviews from here. It really is so cool and also full of a lot of fun for me and my office acquaintances to visit your website more than 3 times in 7 days to read through the new things you have got. And of course, I’m also at all times motivated with the splendid pointers served by you. Some 2 ideas in this posting are absolutely the finest we’ve ever had.

 • Travel says:

  I simply couldn’t leave your site prior to suggesting that I really loved the standard info a person supply for your guests? Is gonna be again incessantly to inspect new posts.

 • I simply couldn’t leave your web site before suggesting that I extremely loved the standard information an individual supply on your visitors? Is going to be back frequently in order to check out new posts

 • You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to
  be actually something which I think I would never understand.
  It seems too complex and extremely broad for me. I am looking
  forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 • whoah this blog is wonderful i really like studying your articles. Keep up the great work! You recognize, many persons are hunting around for this info, you could aid them greatly.

 • Amazing! Its actually amazing post, I have got much clear idea about from
  this piece of writing.

 • I was just seeking this information for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative web sites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 • Travel says:

  Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

 • Rick says:

  Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted
  to say fantastic blog!

 • Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same layout
  and design. Outstanding choice of colors!

 • Keep this going please, great job!

 • Guessing how long food will take on the grill is nearly impossible. Use a good meat thermometer (a digital one is more accurate) so that you can ensure the inside is cooked correctly. If the meat you are cooking is thicker than 4cm, close the grill door halfway to reduce the time it takes to grill.

 • I used to be recommended this website by means of my cousin.
  I am not certain whether this submit is written via him as no one else recognize such specified about my trouble.
  You’re wonderful! Thank you!

 • Autos says:

  I truly enjoy reading through on this web site , it has good content . “Something unpredictable but in the end it’s right, I hope you have the time of your life.” by Greenday.

 • It’s very straightforward to find out any matter on net as compared to books, as I found this
  article at this web page.

 • autocad lt 98 upgrade
  autocad 2014
  autocad 2017 64 bit product key

 • This is a topic that is near to my heart… Many thanks!
  Where are your contact details though?

 • Those websites are older than the Senior Citizens.

 • This article offers clear idea designed for
  the new visitors of blogging, that truly how to do blogging and site-building.

 • hertz Peru says:

  My brother recommended I would possibly like this blog.
  He was totally right. This post actually made my day. You can not consider just how so much time I had spent
  for this info! Thanks!

 • News says:

  I have recently started a web site, the info you provide on this web site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

 • loa keo says:

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think
  I would never understand. It seems too complex
  and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 • You ought to be a part of a contest for one of the best sites on the net.
  I most certainly will recommend this site!

 • Why viewers still make use of to read news papers when in this technological globe the whole
  thing is existing on net?

 • Can I simply just say what a relief to uncover someone that genuinely
  understands what they are talking about on the internet.
  You definitely understand how to bring a problem to light
  and make it important. A lot more people should look at this
  and understand this side of the story. I can’t believe you’re not more popular given that
  you surely have the gift.

 • News says:

  Hello, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 • [url=http://nutritioninpill.com/i-ordered-valium-online/]I ordered Valium online[/url] simeAnammarerevifs [url=http://nutritioninpill.com/buy-generic-valium-online/]Buy Generic Valium Online[/url]

 • Amazing! Its really remarkable post, I have got much clear
  idea concerning from this paragraph.

 • I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog
  that’s both educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The issue is something which not enough people are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I came across this during my search for something concerning this.

 • My partner and I absolutely love your blog and find many
  of your post’s to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you personally?

  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on many of the subjects you write with regards to here.
  Again, awesome website!

 • Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 • Education says:

  you are in reality a excellent webmaster. The web site loading velocity is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have done a fantastic job on this subject!

 • gogoanime says:

  When you are going to fry a food, use long tongs to add food to the oil. For about five seconds, hold the food just underneath the surface of the oil and release it. By placing a food into oil this way, the exterior of the food will be sealed and it will not likely stick to the pan.

 • Hudson says:

  If you are going for finest contents like myself, only pay a quick visit this site everyday because it provides qualjty contents, thanks

 • Simply intend to claim a huge thanks for sharing such a fantastic
  article with us. Loved just how every information is stated as well as discussed.

 • [url=http://medabc.us/where-can-you-find-xanax-online-cheap/]Where can you find Xanax online cheap?[/url] simeAnammarerevifs [url=http://medabc.us/buy-xanax-online-without-prescription/]Buy Xanax Online Without Prescription[/url]

 • Web Design says:

  I think this website holds some very good information for everyone :D. “Time–our youth–it never really goes, does it It is all held in our minds.” by Helen Hoover Santmyer.

 • escorts says:

  Excellent items from you, man. I’ve have in mind your
  stuff previous to and you are simply extremely
  fantastic. I actually like what you’ve received right here, really like
  what you are stating and the best way through which you say
  it. You make it entertaining and you continue to care for to
  keep it wise. I cant wait to read much more from you.
  This is really a terrific site.

 • Wow, wonderful weblog structure! How lengthy have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall glance of your site is fantastic, let alone the content material!

 • Nice blog right here! Also your website so much up very fast! What web host are you the use of? Can I get your associate hyperlink on your host? I want my web site loaded up as quickly as yours lol

 • Thanks , I’ve just been searching for information about this subject for a while and yours is the best I’ve came upon till now. But, what about the bottom line? Are you sure in regards to the supply?

 • Wow! Thank you! I always wanted to write on my website something like that. Can I take a portion of your post to my site?

 • I wanted to send you this little bit of remark in order to say thanks a lot as before on your pretty methods you’ve featured here. It is certainly extremely open-handed with people like you to present easily precisely what many people could possibly have marketed as an e book to help with making some bucks on their own, certainly considering that you might have tried it if you ever desired. These thoughts likewise served to provide a good way to be aware that other people online have the same dreams similar to my own to know a good deal more around this condition. I am certain there are numerous more pleasurable times in the future for individuals that examine your website.

 • After looking at a number of the blog posts on your web
  page, I honestly appreciate your way of blogging. I bookmarked
  it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my
  web site as well and tell me how you feel.

 • Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 • Business says:

  As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling wonderful , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck.

 • Travel says:

  Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info specially the last part :) I care for such information much. I was looking for this certain information for a long time. Thank you and good luck.

 • Auto says:

  You are a very clever person!

 • You really make it seem really easy along with your presentation however I in finding this matter to be really one thing that I believe I might never understand. It sort of feels too complicated and very huge for me. I’m taking a look forward for your subsequent post, I¡¦ll try to get the dangle of it!

 • Home Plans says:

  whoah this weblog is wonderful i love reading your posts. Stay up the good paintings! You recognize, lots of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

 • nba says:

  Thanks designed for sharing such a fastidious idea, piece of writing is good, thats why i have
  read it entirely

 • My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 • Danilagew says:

  buy cialis cheap europe

  [url=http://cialisonlinefas.com/]cialis online[/url]

  buy cialis online

  cialis 5 mg prezzo italia

 • Pletnewgew says:

  home made viagra

  [url=http://viagraonlinefas.com/]viagra cheap[/url]

  buy viagra

  viagra price china

 • Bastante obrigado por todos os seus ensinamentos. http://sgongyu.com/comment/html/?49675.html

 • puppies says:

  Thanks a bunch for sharing this with all people you actually understand what you’re talking approximately! Bookmarked. Please additionally visit my web site =). We can have a hyperlink change contract among us!

 • gym bag says:

  I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, as well as the content. You’re an expert in this topic!

 • News says:

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 • Web Design says:

  Needed to compose you this little bit of remark just to say thanks a lot as before on the beautiful thoughts you’ve discussed at this time. It was quite strangely generous of you to offer publicly what exactly a lot of people would have made available for an e book to generate some bucks for themselves, notably given that you might have tried it if you wanted. These guidelines in addition served to be a fantastic way to fully grasp many people have the identical dream the same as mine to understand a good deal more when considering this condition. I believe there are some more enjoyable times ahead for individuals that scan through your blog.

 • Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and also the rest of the website is
  also really good.

 • Thiago says:

  Não, longe disso! Repórter formado em 2009 pela Unopar. http://nerdgaming.net/index.php?title=User:MarianaSilva

 • Web Design says:

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 • Common Law says:

  Great beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 • Definitely, what a great website and instructive posts, I surely will bookmark your blog.All the Best!

 • I carry on listening to the rumor lecture about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 • Thanks for sharing excellent informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply could not come across. What an ideal site.

 • Hello. excellent job. I did not imagine this. This is a great story. Thanks!

 • I’ll immediately grasp your rss as I can not in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please let me recognise so that I may subscribe. Thanks.

 • ElliottPus says:

  [url=http://baumarktxxx.eu/]http://baumarktxxx.eu/[/url] apentheodadync [url=http://vipedlowestdrugprices24-7.com/klonopin/how-safe-is-klonopin-bought-online/]How safe is Klonopin bought online?[/url]

 • Hello. splendid job. I did not imagine this. This is a fantastic story. Thanks!

 • Business says:

  I’m still learning from you, as I’m making my way to the top as well. I absolutely love reading all that is written on your blog.Keep the stories coming. I enjoyed it!

 • Terrific work! That is the type of information that are supposed to be shared around the internet. Disgrace on Google for not positioning this submit higher! Come on over and visit my website . Thanks =)

 • Sports says:

  Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & aid different users like its aided me. Great job.

 • Hello, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your super writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 • This article presents clear idea for the new visitors
  of blogging, that genuinely how to do blogging.

 • Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 • cheapest way to buy cialis
  cialis prices
  cialis cheap generic

 • You are a very capable individual!

 • GST India says:

  Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this
  site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had
  problems with hackers and I’m looking at alternatives
  for another platform. I would be great if
  you could point me in the direction of a good platform.

 • obviously like your website however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the reality on the other hand I’ll surely come back again.

 • pron best says:

  pohC4T Thank you a lot for sharing this with all people you actually recognise what you are speaking about! Bookmarked. Kindly also discuss with my site =). We can have a link trade agreement between us!

 • I enjoy reading an article that can make people think.
  Also, many thanks for permitting me to comment!

 • Business says:

  Just a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style and design. “He profits most who serves best.” by Arthur F. Sheldon.

 • Will you end up being serious about your family?

 • This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your website in my social networks!

 • great points altogether, you just gained a brand new reader. What could you suggest in regards to your submit that you simply made a few days in the past? Any positive?

 • Looking forward to reading more. Great post. Great.

 • Pretty portion of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to say that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing for your feeds and even I achievement you access constantly quickly.

 • Nice weblog right here! Also your website lots up very fast!
  What web host are you using? Can I am getting your affiliate
  hyperlink for your host? I desire my site loaded up as quickly as
  yours lol

 • Business says:

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 • It is also called Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus,
  shortly referred to as NIDDM. Do exercises you love it – There is no reason in performing exercises you hate.
  Sexy shoes are one accessory that women die for,
  and they are generally next and then sexy apparels in a woman’s wish list.

 • Business says:

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog. An excellent read. I will certainly be back.

 • Business says:

  Thanks for another great article. Where else may anyone get that type of info in such an ideal method of writing? I have a presentation next week, and I’m at the look for such information.

 • Business says:

  Definitely, what a splendid website and illuminating posts, I surely will bookmark your site.Best Regards!

 • Business says:

  My husband and i ended up being now fulfilled Edward managed to complete his researching from your ideas he discovered from your own web page. It is now and again perplexing just to be giving for free tricks that some others have been trying to sell. We already know we’ve got the website owner to be grateful to for that. The entire illustrations you made, the easy blog menu, the friendships you can aid to instill – it is most awesome, and it is facilitating our son in addition to us reckon that the matter is brilliant, and that’s quite vital. Thank you for the whole lot!

 • Business says:

  I’m still learning from you, while I’m trying to reach my goals. I definitely liked reading everything that is posted on your site.Keep the information coming. I liked it!

 • Lorettavek says:

  [url=http://fitnesdeals.us/]http://fitnesdeals.us/[/url] simeAnammarerevifs [url=http://nutritioninpill.com/how-to-get-valium-prescribed-online/]How to get Valium prescribed online?[/url]

 • Do you need dropping balcony doorstep on your property?

 • This looks remarkable! I just returned from the store as well as am in fact mosting likely to make
  it right now– can’t wait to allow you understand exactly how it transforms out!

 • very good put up, i actually love this web site, carry on it

 • Very good post. I am dealing with many of these issues as well..

 • Maybe you have sliding balcony entry of your house?

 • We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your web site offered us with useful information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community can be grateful to you.

 • read through it all at the moment but I have saved

 • You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren at afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 • your blog is really a walk-through for all of the information you wanted about this and didn at know who to ask. Glimpse here, and you all definitely discover it.

 • Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!

 • You ave made some good points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 • asian teen says:

  Thanks a lot for the article.Thanks Again.

 • skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 • It as not that I want to copy your web-site, but I really like the pattern. Could you let me know which theme are you using? Or was it tailor made?

 • Pierre signe astrologique horoscope septembre balance Here is my homepage; voyance en ligne gratuite

 • Health says:

  I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this information So i am happy to exhibit that I’ve a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much for sure will make certain to don¡¦t fail to remember this site and give it a glance on a continuing basis.

 • Health says:

  I¡¦ve recently started a website, the information you offer on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 • Business says:

  I intended to send you the little bit of note to help say thanks a lot once again considering the incredible advice you have shown in this case. This has been quite unbelievably generous with you to present extensively all that many individuals would have made available for an e-book to generate some bucks for their own end, most importantly now that you might have tried it in the event you decided. Those things in addition worked to be the easy way to comprehend other people online have similar desire similar to my very own to know the truth way more regarding this matter. I am certain there are lots of more pleasant times in the future for people who check out your blog.

 • Business says:

  Very nice article and right to the point. I don’t know if this is in fact the best place to ask but do you guys have any ideea where to hire some professional writers? Thx :)

 • Business says:

  A lot of thanks for all of the work on this website. Kim really loves carrying out investigation and it is easy to see why. A lot of people learn all about the dynamic medium you provide great ideas on the web site and therefore foster response from website visitors on the concern and our favorite princess is undoubtedly starting to learn a great deal. Have fun with the remaining portion of the year. You have been performing a superb job.

 • Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Really thank you! Really Great.

 • You can certainly see your enthusiasm in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 • buy viagra paypal
  buy viagra online
  cheap viagra blog

 • Oleggew says:

  generic viagra pills

  [url=http://viagraonlinelka.com/]online viagra[/url]

  buy generic viagra

  what viagra to take

 • Maksgew says:

  cheap generic cialis soft tabs

  [url=http://cialisorderasj.com/]generic cialis[/url]

  cialis online

  foro cialis

 • fun88 says:

  Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be
  on the web the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just
  don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 • Rattling great information can be found on site.

 • Donnaldvak says:

  [url=http://phonexdeals.us/]http://phonexdeals.us/[/url] nicsmich [url=http://medabc.us/i-ordered-xanax-online/]I ordered Xanax online[/url] I ordered Xanax online simeAnammarerevifs

 • This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didnaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžt know who to ask. Glimpse here, and youaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžll definitely discover it.

 • Ridiculous quest there. What happened after? Good luck!|

 • Hi there Dear, are you really visiting this site daily, if so after that you will definitely get pleasant know-how.

 • Hurrah, that’s what I was searching for, what a information! present here at this
  web site, thanks admin of this website.

 • dubai 4d says:

  Just wish to say your article is as surprising.

  The clarity in your post is just nice and i can assume
  you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed
  to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable
  work.

 • What i don’t realize is actually how you are no longer really a lot more smartly-favored than you might be now. You are very intelligent. You realize thus considerably when it comes to this subject, made me individually imagine it from numerous varied angles. Its like women and men aren’t involved except it is something to do with Lady gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 • Hello. impressive job. I did not imagine this. This is a remarkable story. Thanks!

 • Great weblog here! Also your site a lot up very fast! What
  web host are you the usage of? Can I am getting your affiliate link to your host?

  I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 • Health says:

  Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & aid different users like its aided me. Great job.

 • Wow, this piece of writing is pleasant, my sister is analyzing such
  things, thus I am going to let know her.

 • Health says:

  I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never discovered any interesting article like yours. It is beautiful value enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the net will likely be a lot more useful than ever before.

 • Health says:

  I will right away take hold of your rss as I can not find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me realize so that I could subscribe. Thanks.

 • Health says:

  Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful info specifically the last part :) I care for such info a lot. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and best of luck.

 • Health says:

  Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal web-site.

 • It is in fact a cool and beneficial piece of details. I am content which you just shared this practical information and facts with us. Please retain us informed like this. Thank you for sharing.

 • Thanks for your marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you’re a great author.I will always bookmark your blog and will often come back in the future.
  I want to encourage you continue your great posts, have a nice evening!

 • Useful info. Fortunate me I found your site by chance, and I am shocked why this coincidence did not took place earlier! I bookmarked it.

 • Say, you got a nice blog article.Really thank you! Much obliged.

 • Im no pro, but I suppose you just made the best point. You certainly fully understand what youre talking about, and I can seriously get behind that. Thanks for being so upfront and so sincere.

 • Hey There. I found your weblog using msn. That is an extremely well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to learn more
  of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 • [url=http://bedroomdeals.us/]http://bedroomdeals.us/[/url] simeAnammarerevifs [url=http://ordercialisjlp.com/cialis/purchasing-cialis-online/]Purchasing Cialis online[/url]

 • Thanks so much for the blog article.Really looking forward to read more. Cool.

 • Val says:

  Simply desire to say your article is as astounding.
  The clarity to your submit is simply cool and i could suppose
  you are knowledgeable in this subject. Well with your permission let me to
  clutch your feed to stay up to date with imminent post.
  Thanks one million and please keep up the gratifying work.

 • What as up it as me, I am also visiting this web site on a regular basis, this website is genuinely

 • I think this is a real great blog article.Much thanks again. Really Great.

 • safe place buy cialis online
  cialis without a doctor prescription
  order cialis online uk

 • The information and facts talked about within the write-up are several of the best obtainable

 • Keep up the fantastic piece of work, I read few content on this internet site and I conceive that your site is rattling interesting and has circles of superb information.

 • Great blog right here! Additionally your site a lot up very fast!
  What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink to your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours lol

 • Most likely You Also Make These kind of Slip ups With the bag ?

 • Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 • Luther says:

  Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with
  hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  many months of hard work due to no backup. Do you have any methods to stop hackers?

 • Dominick says:

  Sugerido por goldinsport el 11.01.2012 a las 18:26h.

 • Bastante obrigado por todos e cada um dos seus ensinamentos. http://wolnekonopie.info/U%C5%BCytkownik:ThiagoMendes6

 • Ao escolher seus tênis lembre-se que seus membros frequentemente
  incham durante a chispada, entretanto prudente aduzir
  que tenha mais ambiente a fim de que não machuque.

 • Kristofer says:

  Wonderful beat ! I wish to apprentice even as you amend
  your web site, how could i subscribe for a weblog web site?
  The account helped me a applicable deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast provided vivid transparent concept

 • Airfare says:

  Valuable info. Fortunate me I discovered your site by accident, and I am shocked why this accident did not came about in advance! I bookmarked it.

 • Very interesting info !Perfect just what I was looking for! Charity is injurious unless it helps the recipient to become independent of it. by John Davidson Rockefeller, Sr..

 • If you know they’ve just moved in, a residence warming gift like a list of towels seems boring
  but everyone loves new towels. Sometimes he complains that his eyes are tired and his awesome shoulder pains.

  You may use a habit of being really honest and
  you also think mtss is a preferred trait – so it is, when you
  are looking for your dates it is possible to really hurt their feelings if you’re too blunt and
  honest.

 • specialisations

  [url=http://cialisonlinehaq.com/]generic cialis[/url]

  generic cialis

  very good site purchase cialis

 • cialis pills from india
  viagra without a doctor
  buy cialis japan

 • Woah! I’m really loving the template/theme
  of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb usability and appearance.
  I must say that you’ve done a very good job with this.
  In addition, the blog loads super fast for me on Chrome.

  Superb Blog!

 • When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment
  is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that
  service? Thank you!

 • Aw, this was an exceptionally good post. Taking a few minutes and actual effort
  to produce a really good article… but what can I say… I procrastinate a lot and never seem to get nearly anything
  done.

 • ShonnaVow says:

  [url=http://fitnesdeals.us/]http://fitnesdeals.us/[/url] simeAnammarerevifs [url=http://medabc.us/i-ordered-xanax-online/]I ordered Xanax online[/url]

 • I was wondering if you ever considered changing the page layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got
  to say. But maybe you could a little more in the
  way of content so people could connect with it better.

  Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

 • Thanks , I’ve recently been searching for information about this topic for ages and yours is the greatest I have found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the source?

 • It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 • I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 • Internet is owned by immediate results, the participants are anonymous, online
  is achievable round the clock as well as the enhanced interactive communication tools including chats and instant messaging.

  OK, some compromises may have to get made, in case getting hitched before baby arrives is
  vital to you personally, these include compromises which can be tolerated.
  Narrow shoulders and wide hips – Try over a ball gown or fantasy decorative dress.

 • Feltondit says:

  [url=http://kitchendeals.us/]http://kitchendeals.us/[/url] simeAnammarerevifs [url=http://nutritioninpill.com/what-is-generic-valium/]What is generic Valium?[/url]

 • Wonderful article! We are linking to this great content on our website. Keep up the great writing.

 • Merely a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding layout.

 • Lovely blog! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also

 • Just wanna tell that this is very helpful, Thanks for taking your time to write this.

 • Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 • I delight in, lead to I found just what I used to be having a look for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 • Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!

 • Hi my friend! I want to say that this article is awesome, nice written and come with almost all vital infos. I¡¦d like to see extra posts like this .

 • Excellent blog here! Also your website loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 • There is apparently a bundle to realize about this. I think you made certain good points in features also.

 • Reality says:

  pals ans additionally sharing in delicious. And of

 • hey there and thank you for your info – I have certainly picked up anything
  new from right here. I did however expertise some technical points using
  this web site, as I experienced to reload the website
  many times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading
  instances times will often affect your placement
  in google and could damage your high-quality score if ads and marketing
  with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective exciting content.
  Make sure you update this again very soon.

 • technology says:

  Hi my friend! I want to say that this article is awesome, great written and include almost all important infos. I¡¦d like to look more posts like this .

 • technology says:

  Hey, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 • You could definitely see your skills within the work you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren at afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 • Piękny artykuł, ogólnie masz racje, choć w niektórych aspektach bym się kłóciła.
  Z pewnością ten blog zasługuje na szacunek.
  Myślę, że tu jeszcze wpadnę.

 • Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed

 • Really informative post.Much thanks again.

 • blog here says:

  Thanks a lot for the blog article.Really looking forward to read more.

 • Thanks-a-mundo for the blog post.Thanks Again. Really Great.

 • Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the website is also really good.

 • Great write-up, I am normal visitor of one¡¦s web site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 • Wow, that’s what I was searching for, what a stuff!
  present here at this weblog, thanks admin of
  this web site.

 • This is a topic that is close to my heart Best wishes! Where are your contact details though?

 • Studyflow says:

  Major thanks for the blog article.Much thanks again. Great.

 • Ciekawy wpis, generalnie się z Tobą zgadzam, chociaż w kilku aspektach bym się kłóciła.
  Z pewnością ten blog zasługuje na uznanie.
  Jestem pewna, że tu wrócę.

 • You’re so interesting! I do not believe I have read through something like this
  before. So good to find another person with some
  genuine thoughts on this subject matter. Really..
  thank you for starting this up. This website is one thing that’s needed on the internet, someone with some originality!

 • That’s why they see no issue in staying unproductive or even with
  stealing from you. You can use a free of charge telephone tracker app but they are really effortless to detect and do not do close to
  as very much as this app does. By reading their
  text messages, you can find if your child has a problem with
  drugs, anorexia, bulimia, alcoholism, or unwanted pregnancy.

 • I like the valuable information you provide on your articles.
  I’ll bookmark your blog and take a look at
  once more here frequently. I am moderately sure I will learn a lot of new stuff
  proper here! Best of luck for the next!

 • Marvin says:

  Please let me know if you’re looking for a writer for your blog.
  You have some really great articles and I feel I would
  be a good asset. If you ever want to take some of the
  load off, I’d love to write some articles for your blog
  in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested.
  Thank you!

 • Thanks so much for giving everyone an extraordinarily special opportunity to read articles and blog posts from this web site. It is often very pleasing and also jam-packed with a lot of fun for me and my office peers to visit your site at a minimum thrice a week to learn the fresh secrets you will have. And definitely, we are certainly satisfied with your effective concepts served by you. Some 4 facts in this article are in fact the most suitable I’ve ever had.

 • Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!

 • Hey there, You’ve done a great job. I’ll certainly digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this site.

 • anchortext says:

  These settings offer the good your previous activities on the internet and so that they pose a threat
  to you. When we were holding finished, the men were asked to make a seminal sample.
  Donors should be required to report medical issues while they appear or perhaps held
  personally responsible and liable, anonymous or not.

 • Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 • renovation says:

  I’m just writing to make you be aware of what a really good encounter my cousin’s daughter had checking your site. She came to find lots of details, with the inclusion of what it is like to have a very effective teaching spirit to have other individuals without hassle gain knowledge of several problematic things. You actually did more than her desires. Thanks for distributing these effective, healthy, educational not to mention easy guidance on that topic to Janet.

 • Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is excellent, as well as the content!

 • technology says:

  Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually annoying. A good site with exciting content, that’s what I need. Thanks for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 • technology says:

  I really wanted to write down a note in order to express gratitude to you for the remarkable hints you are giving at this website. My extensive internet look up has at the end of the day been paid with good content to share with my visitors. I ‘d point out that many of us readers are extremely endowed to be in a fantastic community with so many wonderful people with useful principles. I feel very blessed to have discovered the web page and look forward to plenty of more thrilling minutes reading here. Thanks again for all the details.

 • technology says:

  You can definitely see your expertise in the work you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 • technology says:

  Great beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 • This iѕ very attention-grabbing, Yoս’re an excessively skilled bⅼogger.
  I have joined your feed and sit up forr searching for more of yoսr
  exceⅼⅼent post. Also, I have shared yyour wweb site іn my social networks!

 • [url=http://handbagdeals.us/]http://handbagdeals.us/[/url] simeAnammarerevifs [url=http://vipedlowestdrugprices24-7.com/klonopin/what-is-generic-klonopin/]What is generic Klonopin?[/url]

 • win money online casino
  online casino gambling
  free online slots 1000
  pokies online

 • soft generic online viagra

  [url=http://buyviagralkq.com/]buy viagra[/url]

  viagra online

  cheapest uk supplier viagra

 • I buy Bali -based jeweller Reva Jewellery by Laurent Leger, i informed peoples the silver was a fake only 20% is silver the rest is crap.

 • Hello fantastic website! Does running a blog such as this take a great deal
  of work? I have virtually no understanding of programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any suggestions or techniques for
  new blog owners please share. I know this is off topic however
  I just needed to ask. Appreciate it!

 • Sripatum says:

  whoah this blog is great i love reading your posts. Keep up the good work! You know, many people are looking around for this information, you can help them greatly.

 • I have learn a few good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting.
  I surprise how so much attempt you place to create any
  such great informative website.

Leave a Reply

Your email address will not be published.